Inwestowanie dla początkujących: od czego zacząć, instrukcje krok po kroku

Czym jest inwestycja?

W niestabilnej gospodarce obywatele coraz częściejzastanawiająsię, jak uratowaćswoje oszczędności przed skutkami inflacji, dlatego popularność inwestycji rośnie z roku na rok. Jednak brak wiedzy i doświadczenia w tym zakresie często prowadzi do strat. Aby zmniejszyć ryzyko utraty kapitału,początkujący powinni zapoznaćsię z niuansami inwestowania i zastanowićsię, gdzie lepiej rozpocząćdziałalność.

Aby lepiej zrozumieć, czym są inwestycje, zaleca się przypomnienie zasady działanialokat bankowych. Obywatel przekazuje swoje środki na przechowanie instytucji finansowej na określony czas. Po wygaśnięciu umowy otrzymuje zwrot pieniędzywraz z odsetkami. Ten rodzaj inwestycji jest niezawodny. Sam bank znajduje opłacalnemożliwości zarabiania pieniędzy poprzez przyciąganiekapitału obywateli i gwarantuje wypłatę dochodów deponentom.

Inwestycje w giełdowe instrumenty finansowe działają na podobnej zasadzie. Obywatel nabywa papiery wartościowespółek i uzyskuje z nich dochód. Ponadto ma on prawo do sprzedaży aktywów w dowolnym momencie wedługwłasnego uznania po cenie lepszej niż ich wartość w momencie zakupu i czerpania korzyści z różnicy w notowaniach.

Uwaga! Działalność inwestycyjna na giełdziewiążesię z większym ryzykiem niżlokaty bankowe. Staje się to szczególnie prawdziwe, jeśli inwestujesz bez uprzedniej analizy aktywów i nie zapoznawania się z wynikami finansowymi emitenta.

Narzędzia inwestoraInstrumenty inwestorskie to wszystkie rodzaje aktywów notowanych na giełdzie i pozagiełdowych, w które możnainwestowaćśrodki w celu osiągnięcia krótko- lub długoterminowego zysku.

Na rynku istnieje szeroka gama instrumentów inwestycyjnych, na której liścieznajdująsię:
- depozyty bankowe;
- programy oszczędnościowe w dziedzinie ubezpieczeń i świadczeń emerytalnych;
- papiery wartościowe, tj. akcje i obligacje;
- produkty strukturyzowane;
- fundusze inwestycyjne (fundusze wzajemnego inwestowania);
- ETF (aktywa funduszy giełdowych);
- fundusze hedgingowe;
- własność;
- metale szlachetne;
- waluta;
- towary luksusowe, antyki itp.

photo_1

W zależności od stopnia ryzyka wszystkie instrumenty inwestycyjne dzieląsię na kilka rodzajów:
- niskie ryzyko;
- średnie ryzyko;
- wysokie ryzyko.

Grupa niskiego ryzyka obejmuje:
- depozyty w wiarygodnych bankach;
- udział w programach oszczędnościowych;
- OFZ (federalne obligacje pożyczkowe).

photo_2

Instrumenty inwestycyjne średniego ryzyka obejmują:
- depozyty w małych bankach komercyjnych;
- obligacje spółek handlowych i instytucji finansowych;
- akcje funduszy obligacji i funduszy nieruchomości;
- stabilna waluta.

Instrumenty inwestycyjne o wysokim poziomie ryzyka:
- Zbiory;
- akcje funduszy indeksowych i akcyjnych;
- instrumenty rynku instrumentów pochodnych;
- waluta, której kwotowania podlegajączęstym wahaniom, oraz kryptowaluta.


Uwaga! Na rynku finansowym panuje prawidłowość: im wyższarentownośćinstrumentu, tym większe ryzyko związane z inwestycją w niego. Początkującyminwestorom nie zaleca się wybierania aktywów o rentownościpowyżej 20–30% na pierwszych etapach ich działalności.